0 850 307 4 365 | S.S.S

Ana SayfaKurye Adayı Kişisel Verilerine İlişkin Aydınlatma Metni

Kurye Adayı Kişisel Verilerine İlişkin Aydınlatma Metni

Kurye 365 (“Kurye365” veya “Şirket”) olarak, “Kurye 365” isimli mobil uygulama ve Kurye 365 internet sitesine üye olarak, Kurye 365 Uygulaması üzerinden üçüncü kişilere hizmet sunabilecek ve ticari amaçlı ürün teslimatı yapabilecek gerçek kişi tacir aday üye adaylarının (“Üye Adayları”) kişisel verilerini veri sorumlusu sıfatıyla işliyoruz. Bu Aydınlatma Metni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sizleri bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemlerimiz ve Dayandığımız Hukuki Sebepler Nelerdir?

Kişisel verilerinizi otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle topluyoruz. Belirli durumlarda verilerinizi fiziki ortamda, veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle de topluyoruz (örneğin bize fiziki olarak bilgi veya belge iletmeniz halinde). Kişisel verilerinizi, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplerden, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ile veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işliyoruz. Kişisel verilerinizi işleyebilmek için Kanun’daki hukuki sebeplerden en az biri bulunmadığında açık rızanız sorulmakta ve açık rızanızı vermeniz halinde bu hukuki sebebe dayalı olarak kişisel verileriniz işlenmektedir.

2. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla kimlik, iletişim, mesleki deneyim, ceza mahkumiyeti bilgileri (adli sicil kaydı) ile Kurye 365 Uygulaması’na üye adayı seçme ve değerlendirme süreçlerinde toplanan bilgilerinizi işliyoruz.

 • Kişisel Verileri İşleme Amaçlarımız ve Hukuki Sebeplerimiz Nelerdir?

Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kişisel verilerin işlenmesine ilişkin hukuki sebepleri düzenlemektedir. Şirket kişisel verilerinizi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ile veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

 • Üye adaylarının başvurularını almak; başvurulara ilişkin süreçleri yürütmek,
 • Üye adaylarıyla iletişime geçmek,
 • Üye adaylarının Kurye 365 tarafından sunulan hizmetler için uygunluğunu değerlendirmek,
 •  Üye adaylarını seçme ve değerlendirme süreçlerini yürütmek,
 • İş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi.

 Adli sicil kaydı bilgileriniz ise, açık rıza vermiş olmanız halinde, Kurye 365 tarafından Kurye 365 Uygulaması’na üyeliğe uygunluğunuzun değerlendirilmesi, operasyonlarımızın güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla ilgili kişinin açık rızasının bulunması hukuki sebebine dayalı olarak işlenecektir.

3. Kişisel Verilerinizi Kimler ile Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz, “Kişisel verileri işleme amaçlarımız ve hukuki sebeplerimiz nelerdir?” başlığındaki amaçlar doğrultusunda, yurtiçi ve yurtdışındaki tedarikçiler ve iş ortakları ile paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz ayrıca, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi sunulması ihtiyacının ortaya çıkması halinde, yetkili kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılacaktır. Kişisel verileriniz üçüncü taraflarla paylaşılırken Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kurallara uygunluk sağlanmaktadır.

4. İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kişisel veri sahibi ilgili kişi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 Sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi, bize daha önce bildirdiğiniz, sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden [email protected] adresine e-posta göndererek veya Kızılarık Mah. Kızılırmak Cad. 2754 Sokak Oficity İş Merkezi K:1 D:22 Muratpaşa / ANTALYA adresine posta göndererek Şirketimize iletebilirsiniz. Haklarınızı kullanmak için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri de tercih edebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.